EP Nuffic - CINOP - NJI

Herijking nationaal agentschap Erasmus+ 2014-2020

Het Nederlands Agentschap Erasmus Plus bestaat uit: EP Nuffic, tevens penvoerder, CINOP en Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het is door de Ministeries van OCW en VWS aangewezen om het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport uit te voeren.

Het nieuwe programma voor 2014-2020 is sterk gewijzigd. De meer dan zeventig ‘oude’ programma’s zijn omgezet naar drie actielijnen (Key Actions):

Kortweg betekent dit: meer integratie, meer budget, meer eenvoud in de besturing en de verantwoording én een grotere gerichtheid op effectiviteit. Dit voedde voor de Nederlandse dragers van het programma de behoefte tot herijking van het onderwijsdeel van het Agentschap in het praktisch functioneren voor de periode 2014-2020.
Er is ondersteuning verleend bij de intensieve voorbereiding, uitvoering en follow up van een tweedaagse werkconferentie met alle sleutelspelers van de betrokken organisaties. Daarin zijn op vier onderwerpen nieuwe afspraken gemaakt voor de te bereiken prestaties van het programma: visie, communicatie, financiën en organisatie.

De kern vormt een nieuwe strategische opgave voor het NA Erasmus Plus als ‘connecting agency’:

Het werk van de verschillende partnerorganisaties in Erasmus Plus is nu verdeeld in vier kernthema’s: legitimering, verbinding, uitvoering en impact. Om de ambities concreet in de praktijk te brengen zijn voor elk van de vier clusters (voorlopige) resultaten opgesteld: de ambities voor 2020 en de quick wins voor 2014-2015. Daaraan is nu een projectstructuur verbonden om de omslag te realiseren.