Cases

Uit de afgelopen jaren vanuit (Moret) Ernst & Young – Capgemini – Interstudie NDO - WagenaarHoes - Hans van Gansewinkel Organisatieadvies.

Onderwijsgroep Perspecto

Audit Bestuurskracht ontwikkeling en realisatie

Onderwijsgroep Perspecto, voorheen LeerTij, verenigt 31 scholen in Zeeuws Vlaanderen. Als koepel voor een groot aantal scholen wil Perspecto de focus leggen op de kwaliteit van de uitvoering in de onderwijsketen in de scholen.

 • Prestatieverbetering
 • Professionalisering
Bekijk casus

Vereniging Hogescholen

Facilitering voorzittersconferentie

De Vereniging Hogescholen vertegenwoordigt de belangen van de 37 Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Jaarlijks organiseert de vereniging een tweedaagse voorzittersconferentie met de bestuursvoorzitters van de instellingen.

 • Facilitering Conferentie
 • Positioneringsvragen
Bekijk casus

Provincie Zuid Holland

Doorlichting bedrijfsvoering Groenvoorziening GZH

G.Z-H is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor de groenvoorziening van de provincie Zuid Holland. Zij zorgt ervoor dat een brede groep mensen toegang heeft tot openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Ze houdt zich voor elf natuur- en recreatieschappen bezig met: terreinbeheer, toezicht en handhaving, de realisatie van specifieke projecten en het scheppen van mogelijkheden voor ondernemerschap in deze gebieden.

 • Doorlichting werksysteem
 • Organisatie inrichting
Bekijk casus

Rathenau Instituut

Vergroting Marktfinanciering

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het Instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

 • Business Case
 • Haalbaarheidsstudie
Bekijk casus

MBO Raad

Uitvoeringstoets Actieplan Minister OCW Focus op Vakmanschap

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn 69 onderwijsinstellingen aangesloten.

 • Strategieontwikkeling
 • Innovatie bedrijfsprocessen
Bekijk casus

EP Nuffic - CINOP - NJI

Herijking nationaal agentschap Erasmus+ 2014-2020

Het Nederlands Agentschap Erasmus Plus bestaat uit: EP Nuffic, tevens penvoerder, CINOP en Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het is door de Ministeries van OCW en VWS aangewezen om het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport uit te voeren.

 • Samenwerking
 • Procesbegeleiding
Bekijk casus