Onderwijsgroep Perspecto

Audit Bestuurskracht ontwikkeling en realisatie

Onderwijsgroep Perspecto, voorheen LeerTij, verenigt 31 scholen in Zeeuws Vlaanderen. Als koepel voor een groot aantal scholen wil Perspecto de focus leggen op de kwaliteit van de uitvoering in de onderwijsketen in de scholen. Op die scholen zelf is veel instrumentarium voor handen voor kwaliteitsverbetering, zo constateerde de RvT maar er bestond eigenlijk niets op het niveau van de schoolbesturen.

Perspecto heeft daarom gevraagd een audit te ontwikkelen en uit te voeren voor de meting en verbetering van de eigen bestuurskracht. Bestuurskracht drukt dan de mate uit waarin de wettelijk bepaalde en zelf gekozen bestuurlijke doelen worden gerealiseerd. Hiervoor zijn eisen en wensen in kaart gebracht. Door in Zeeuws Vlaanderen te spreken met ouders, leerkrachten, GMR-en, stafmedewerkers, bestuurders en toezichthouders. Ook is kennis betrokken uit literatuur over vergelijkbare instrumenten en methoden uit andere sectoren van onderwijs en bedrijfsleven. Zo is een beoordelingskader bestuurskracht ontwikkeld, bestaande uit twee samenhangende niveaus:

Vanuit dit auditkader is een enquête uitgevoerd onder ouders, personeel, directeuren, bestuurders en toezichthouders. Verdiepende workshops zijn georganiseerd. Documenten en beleidscycli zijn in kaart gebracht.

Op deze basis is de bestuurskracht beoordeeld in het auditrapport en zijn adviezen opgesteld. De uitkomsten zijn gedeeld met alle betrokkenen bij het onderzoek. Perspecto heeft nu scherper zicht op de eigen kwaliteit en meerwaarde en wat daarin verbeterd kan worden. Enige voorbeelden van de ontwikkelsuggesties: versterking kennis- en onderzoeks-basis voor onderwijskundig presteren in de scholen; versteviging samenwerking met de regio Vlaanderen; professionalisering werkwijze en rolneming directieraad, bestuur en toezicht. De intentie is de audit elke twee-drie jaar te herhalen. Zo professionaliseert Perspecto duurzaam de eigen kwaliteit als bestuurlijke koepel.

Gerelateerde cases

Rathenau Instituut

Vergroting Marktfinanciering

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het Instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

  • Business Case
  • Haalbaarheidsstudie
Bekijk casus

Vereniging Hogescholen

Facilitering voorzittersconferentie

De Vereniging Hogescholen vertegenwoordigt de belangen van de 37 Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Jaarlijks organiseert de vereniging een tweedaagse voorzittersconferentie met de bestuursvoorzitters van de instellingen.

  • Facilitering Conferentie
  • Positioneringsvragen
Bekijk casus