Provincie Zuid Holland

Doorlichting bedrijfsvoering Groenvoorziening GZH

G.Z-H is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor de groenvoorziening van de provincie Zuid Holland. Zij zorgt ervoor dat een brede groep mensen toegang heeft tot openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Ze houdt zich voor elf natuur- en recreatieschappen bezig met: terreinbeheer, toezicht en handhaving, de realisatie van specifieke projecten en het scheppen van mogelijkheden voor ondernemerschap in deze gebieden.

De provincie beraadde zich op de toekomstige organisatorische positionering van GZH. Vooruitlopend daaruit bestond de behoefte om inzicht te krijgen in de financiële functie en daarmee verbonden bedrijfsvoering. Er is een doorlichting uitgevoerd. Daarbij is inzicht verschaft in onder meer: de governance en externe verantwoording, de administratie, de interne controle, de financiële grondslagen en de calculatie van de kostprijzen voor de vier kerntaken van GZH. Voor de drie centrale financiële relaties zijn oordelen en verbetermaatregelen opgesteld: intern GZH; GZH versus provincie en GZH versus schappen.

De doorlichting en advisering heeft geleid tot optimalisatie van de bedrijfsvoering. In de uitvoeringsfase is daarna ondersteuning verleend bij de realisatie van de veranderingen. Tevens heeft het adviestraject een belangrijke bouwsteen opgeleverd voor de latere besluitvorming van de provincie over de bestuurlijk-organisatorische positionering en profilering van GZH.